ZESPÓŁ SZKÓŁ
imienia
Poległych
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia
   patron szkoły
   osiągnięcia
   LICEUM
 
UCZNIOWIE
   klasy
   poza lekcjami
   rada uczniowska
 
LEKCJE
   matura

   egzamin

   pomoce naukowe
 
GALERIE
 
LINKI
 
KONTAKT

GEOGRAFIA

1. Uzupełnij zdania: Naturalnym satelitą Ziemi jest ............. Sąsiadami Ziemi w Układzie Słonecznym są .................. i .. .................. Równik dzieli Ziemię na dwie półkule: ............ ...... i ................... Południki wyznaczają kierunki ............ ..-.......................

2. Podaj nazwy pór roku rozpoczynających się na półkuli południowej w strefie umiarkowanej w dniach: 21.III, 22.VI, 23.IX, 22.XII

3. Napisz, posługując się współrzędnymi geograficznymi, w jakich strefach Ziemi: a) Słońce góruje w zenicie, b) występują dni i noce polarne

4. Która godzina czasu miejscowego jest w Katowicach (19E, 50 40N), gdy w Londynie (0, 51 40N) jest południe słoneczne?

5. Wymień elementy środowiska, które tworzą atmosferę, litosferę, hydrosferę, pedosferę. Wyjaśnij, czym jest biosfera.

6. Uzupełnij tabelę. Określ pochodzenie form - wyjaśnij jaki czynnik zadecydował o jej powstaniu i jaki był charakter działalności - erozyjny czy akumulacyjny

Forma Czynnik rzeźbotwórczy Charakter działalności
klif    
  wiatr akumulacja
wzgórze morenowe    
  lodowiec górski erozja
mierzeja    
próg wodospadu    
pradolina    
delta    

7. Omów proces, który doprowadził do powstania jaskini. Podaj nazwy dwóch znanych Ci jaskiń Polski. Na obszarze których krain geograficznych się znajdują?

8. Wyjaśnij w jaki sposób: a) prądy ciepłe i zimne wpływają na wielkość opadów na opływanych przez nie wybrzeżach, b) przebieg głównych łańcuchów górskich wpływa na zróżnicowanie opadów na obszarach lądowych

9. Na podstawie danych zawartych w tabeli odpowiedz na pytania: a) ile wynosi roczna amplituda temperatury?, b) jak rozkładają się opady w ciągu roku?, c) w której strefie klimatycznej położona jest stacja, w której dokonano pomarów? Jaki to typ klimatu?

stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
61E 55N O 16 14 17 21 34 53 76

57

35 32 25 22
T -16,4 -14,1 -8,4 2,7 11,4 16,7 18,1 16,0 10,2 2,2 -7,7 -13,5

10. Opisz wpływ działalności człowieka na poszczególne sfery Ziemi.

11. Wyjaśnij, jakie czynniki zadecydowały o małej gęstości zaludnienia na obszarach: górskich, pustynnych i okołobiegunowych.

12. Wyjaśnij, dlaczego Amazonka jest rzeką niosącą najwięcej wody spośród wszystkich rzek na Ziemi.

13. Poniżej podano przykłady jezior z obszaru Polski. Określ, jaki to typ jeziora, jak powstało oraz podaj nazwę krainy geograficznej, gdzie leży dane jezioro: Wigry, Łebsko, Włocławskie, Czarny Staw, Dąbie

14. Czy struktura gleb Polski - 51% gleby brunatne i płowe, 21% bielicowe - sprzyja rozwojowi rolnictwa? Odpowiedź uzasadnij.

15. Wymień nazwy surowców mineralnych i miejsca ich eksploatacji: a) w pasie nizin staroglacjanych, b) w pasie kotlin podkarpackich

16. Podaj czynnik, który zadecydował o lokalizacji: huty "Katowice" w Dąbrowie Górniczej, rafinerii w Gdańsku, elektrowni w Bełchatowie

17. Wymień przyczyny zróżnicowania gęstości sieci kolejowej w różnych regionach Polski.

18. Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską, które są jednocześnie: a) członkami Unii Europejskiej, b) członkami NATO, c) byłymi republikami ZSRR